Obchodní podmínky

Komerční internetový obchod jsme na tomto webu ukončili k 31. 12. 2014. Od 1. 1. 2015 slouží systém tohoto eShopu jen k soukromým účelům, k prodeji a výměně přebytků z mé sbírky jako ve volné inzerci.
 
Při nákupu nebo výměně modelů nebo jiných sběratelských artefaktů se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí podle Občanského zákoníku v aktuálním znění, stejně jako při jiném nekomerčním prodeji mezi dvěma fyzickými osobami nepodnikajícími. 

Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Prodávající neručí za chyby, které v objednávce uvedl kupující.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. Podáním objednávky také přijímá výši ceny modelu, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením jeho kupní ceny.
 

Závazky prodávajícího

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží ve stavu, který je uveden v jeho popisu na webu. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Závazky kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. Prodávající neodpovídá za škody způsobené zadáním chybné poštovní adresy ze strany kupujícího.

 
Cena

Všechny ceny jsou na webu uvedeny jako ceny koncové. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží bez poštovného.

 

Osobní převzetí zboží

Kupující si převezme své objednané zboží na adrese Alexandr Pícha, Zenklova 1545/39, Praha 8 – Libeň. Prodávající mu prostřednictvím mailu nabídne vhodné termíny počínaje druhým dnem po podání objednávky.

 

Platba na účet

Celkovou částku můžete zaplatit na můj osobní účet. Peníze můžete převést internetbankingem nebo podat v hotovosti na kterékoliv poště u okénka se symbolem „POŠTOVNÍ SPOŘITELNA“.

číslo účtu a název banky: 155200701/0300 Poštovní spořitelna (ČSOB)

Na doklad prosím UVEĎTE VAŠE JMÉNO, jako variabilní symbol číslo objednávky. Peníze dostaneme na účet do 3 dnů od podání platby. Modely Vám poté pošleme v pojištěné zásilce hned nadcházející den.

 

Zaslání zboží poštou

Zboží zasíláme pojištěné prostřednictvím České pošty.


Cena zaslání zboží na adresu v České republice:

– 80 Kč: doporučená a pojištěná zásilka včetně balného pro libovolné množství zboží v jakékoliv ceně, pokud bylo zaplaceno předem;

– 130 Kč: dobírka včetně balného

prodávající zašle závěrečnou kalkulaci poštovného kupujícímu k odsouhlasení.

 

Dodací doba

Zboží bude odesláno kupujícímu prostřednictvím doporučené a pojištěné zásilky České pošty nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho zaplacení. Dodání závisí na podmínkách České pošty pro doporučené zásilky.

 

Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od České pošty řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit doručovateli samotnému. Je nezbytné, aby v případě závady zahájil u České pošty reklamační řízení a kopii zápisu bez zbytečného odkladu zaslal prodávajícímu, jinak nemůže uplatňovat nárok na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může vrátit zboží nejpozději do 14 dnů ode dne jeho převzetí. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží bez známek užívání, v původním obalu a na vlastní náklady. O úmyslu vrátit zboží je kupující povinen informovat prodávajícího emailem na adresu info@diecast.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Alexandr Pícha, Zenklova 39, Praha 8–Libeň. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato. Prodávající vrátí zpět cenu zboží po obdržení vráceného zboží. Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud porušil originální obal dodaného zboží.

Řešení sporů

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

 
Použité předměty

Prodávající je povinen výslovně uvést, které předměty jsou ze sbírky a jsou tedy použité. Starší a použité modely získané od sběratelů představují speciální sortiment s omezenou nabídkou. Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Reklamace

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v objednávce a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a přiloží pokladní doklad.
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.

 
Zánik nároku na uplatnění reklamace

Nárok na uplatnění reklamace zaniká v případě porušení nýtů na modelech, ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou, dále nešetrným zacházením a nadměrným zatěžováním nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s jeho určením.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jméno, adresa, telefon, email apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla uvedena při registraci kupujícím, jsou důvěrnými informacemi a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám.

Alexandr Pícha
Zenklova 1545/39
180 00 Praha 8 – Libeň

telefon: (+420) 602 273 303 – pokud nemůžu telefonát vzít, pošlete prosím SMS

email: info@diecast.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *